Sarandashian

Christopher Nicholas Sarantakos and Khloe Kardashian, Criss and Khloe, the crackship 'Sarandashian'.